กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10  หน้าแรก


โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างโรงเรียน

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

กิจจกรรมดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล

 

ขอต้อนรับสู่ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล...

More...
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล (ITA Online 2022)
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
   9.2 การบริหารงาน (O10-O17)
   9.3 การบริหารเงิน งบประมาณ (O18 - O24)
   9.4 การบริหารทรัพยากรบุคคล (O25 - O28)
   9.5 การจัดการร้องเรียนการทุจริต (O29 - O33)
   10.1 การดำเนินการป้องกันทุจริต (O34 - O41)
   10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฏหมาย พรบ.การศึกษา
    ระเบียบบริหารงานบุคคล
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News
 
Social Network
 
 
 

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   920 คน

สถิติปีนี้:        9567 คน

สถิติทั้งหมด: 14272 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

         ภายในปี 2565  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

  • พันธกิจ  (  MISSON)

                      1. ส่งเสริม  การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

                      2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล

                      4. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ

                      5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม

 

  •  เป้าประสงค์  (GOAL)

                  1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

                  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                       

                  3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

                   4. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญ กำลังใจ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

                  5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2022-08-20 15:19:47
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png